Strom

04.11.2019

text: Naďa Pažoutová

Kabalistický strom a jeho jednotlivé části jsou velmi spletitým tématem, které vyžaduje samostatný rozbor. V rámci tohoto textu bych však chtěla této dokonalé matrice využít pro výklad struktury lidské psychiky.

Jak už jsem řekla, jedná se o matrici neboli vzor. Pro naše potřeby postačí, když si řekneme, že tato matrice se skládá z deseti sefirot, které zastupují deset aspektů Stvořitele. Přitom vrchní sefiru Keter lze vnímat jako vysílač a spodní sefiru Malchut - náš mozek, lze vnímat jako přijímač. Mohli bychom celou záležitost přirovnat k televiznímu či rozhlasovému vysílači a přijímači.

Vysílačem je Božský zdroj, přijímačem je náš mozek. Podle toho, co jsem až dosud zjistila, není tedy mozek tvůrcem myšlenek, ale pouze jejich přijímačem a jakýmsi transformátorem ve službách našeho vědomí.

Náš přijímač - mozek - nejdůmyslnější a zřejmě nejsložitější výtvor, s jakým se lze v hmotném světě setkat, můžeme z hlediska stáří rozdělit na tři části:

  1. Prvním z nich je vývojově nejstarší prodloužená mícha neboli mozkový kmen. Tato část mozku je stará 500 miliónů let, vznikla s prvními plazy, a proto se jí také říká plazí mozek. Mozkový kmen zodpovídá za nejprimitivnější pudy, jimiž je nejstarší sebezáchovná reakce útok či útěk. Zároveň sem patří i pudová sexualita.
  2. Vývojově mladší je limbický systém, který se vyvinul z čichových laloků prvních savců přibližně před 200 miliony let. Tato část mozku se stará o emoce a projevuje se v podobě impulzivního chování, chtíče, násilí či radosti.
  3. Evolučně nejmladší částí mozku je neokortex (zvaný také koncový mozek, šedá kůra mozková - starý jen asi 100 tis. let), který je zodpovědný za vědomé rozhodování a vnímání. Projevuje se rozumem, inteligencí a morálkou. Neokortex umožňuje každému z nás potlačovat a ovládat emoce, ovládat primitivní pudy.

Na stromě (viz obrázek výše) lze tyto tři části mozku identifikovat takto:

MOZKOVÝ KMEN

1. Oblast Nechach, Hod, Malchut je sférou pudových reakcí a záležitostí mozkového kmenu. Velké množství lidí nevystoupí z této triády celý život. Tyto lidi potkáváme ve všech profesích od fotbalisty po chirurga. Hovoříme tu o úrovni vědomí, nikoli myšlení. Může se tedy jednat o nesmírně vzdělaného člověka, který však nemá žádné spojení se svým vnitřním psychickým životem a nejedná tudíž vědomě.

Zde máme nevyvinutou lidskou psyché člověka, který vyhledává jako rostlina pouze výživu a bezpečí. Takový člověk bude spokojen, když zůstane zakořeněn ve své vesnici nebo práci až do důchodu. Nebude mít zájem na animální potřebě ambice nebo soupeření se svými vrstevníky. Bude mu stačit, když rozmnoží svou rodinu. Jeho kolegové v práci jej budou považovat za sůl země, za někoho, kdo je stále stejný, nikdy se kvůli ničemu nerozvášní. Člověk, který žije pouze touto triádou, je rostlinný člověk, který nemá žádnou zvláštní touhu po duchovním vývoji, a takových byly a jsou miliardy v lidských generacích, které sejí a žnou, slouží lidstvu bez stížnosti, udržují v chodu zemědělské statky, továrny, úřady a služby, a nemají žádný zvláštní zájem kromě přežití v poměrně příjemném okolí. Všichni v sobě máme tuto rostlinnou triádu. Není ani dobrá ani špatná. Bez této říše by tato planeta i lidstvo zahynulo.

V oblasti mozkového kmenu  se pohybujeme ve sféře, která je zcela pudová, a kde toho není moc k nepochopení. Reakce jsou fyzické, ať už se jedná o vnější akci nebo o pocity, které se objeví v našem těle. Jsme na úrovni PŘEŽITÍ.


SHRNUTÍ FUNKCÍ MOZKOVÉHO KMENU

(sféra Hod, Necach, Malchut)

HOŘÍ DŮM: utíkám a zachraňuju svoje děti!

HMMM: pěknej mužskej. To by šlo! Narovnám se, přimhouřím oči a dám si nohu přes nohu.

NĚKDO MĚ OHROŽUJE: nestihnu utéct! Vrhnu se na něj!


LIMBICKÝ SYSTÉM

Obě boční emoční triády jsou sférou emocí a záležitostí limbického systému. Je to jednak triáda: Chesed-Tiferet-Nechach a dále triáda: Gebura-Tiferet-Hod

V oblasti limbického systému se ocitáme ve sféře svých vášní a nad prahem vědomí. Ocitáme se ve sféře psychologické, přestože je stále ještě součástí přirozeného neboli k zemi poutaného člověka. Je tomu tak proto, že naše vášně a emoce nám vládnou. 


 SHRNUTÍ PROJEVŮ LIMBICKÉHO SYSTÉMU

(boční emoční triády: Hod, Tiferet, Gevura a Necach, Tiferet, Chesed)

CÍTÍM SE DNES SKVĚLE: dneska mi všechno půjde! Sluníčko svítí, těším se.

CÍTÍM SE MIZERNĚ: to zase bude den! A tu babu z vedlejší kanceláře už dneska fakt pošlu do háje!

DNESKA SI PŮJDU PRO KAFE DŘÍV: nehodlám se zase potkat s tím otitulovaným blbem z rozpočtu.

Kabalisté nazývají limbický systém živočišnou duší. Podle živočicha, jehož vědomí se pohybuje od hlubokého spánku přes pasivní bdělost (kočka pozorující myš) po vášnivé chování při lovu nebo páření. Nefeš - živočišná duše je tím, co nás skutečně oživuje. Většina z nás využívá svých živočišných rysů k radosti a potěšení, které tato říše poskytuje, ale zároveň trpíme drsností její temnější stránky. Individuální pacifismus na osobní rovině, či OSN na společenské rovině představují snahy vykompenzovat násilnou stránku živočišné povahy člověka. Pokud se lidé nechovají jako lidé, tj. nepracují z vrchní Tiferet, může být ideálem pouze kořistnická akce, kdy se jedno společenství jako například tlupa paviánů (či jiných zvířat) snaží ukrást nebo ovládnout území jiné skupiny nebo přírodní zdroje.

Na individuální rovině se Nefeš u mužů i žen může projevovat jako tolik populární image zaměřená na upoutání pozornosti opačného pohlaví, na získání obdivu, vůdčího postavení či respektu. Bojovník z kmene Zulu se svými ozdobami zdůrazňujícími mužnost nijak neliší od rafinovaného muže západní civilizace v jeho drahém obleku a posledním modelu vozu špičkové značky. Stejné je to u žen.

NEOKORTEX

Boční intelektové triády: Chokma-Tiferet-Chesed a Bina-Tiferet-Gebura

V této sféře se mísí moudrost proudící k nám ze zdroje s emocemi naší psyché. Je příznačné, že počet nervových spojení, které směřují z limbického systému do neokortexu, je podstatně vyšší, nežli počet spojení, které směřují zpět. Je zřejmé, že čiré intelektuální rozhodování bez účasti emocí je prakticky nemožné.

Výzkumy lidí, kteří kvůli nádoru přišli o část prefrontálních laloků, a tím se přerušilo spojení nižších mozkových center, hlavně amygdaly, s šedou kůrou mozkovou, prokázaly, že tito lidé se naprosto zásadně změní. Zatímco jejich intelektuální schopnosti zůstanou nedotčeny, přestanou být tito lidé schopni rozhodování i v těch nejbanálnějších záležitostech, jako je třeba rozhodnutí, kam jít na oběd. Donekonečna omílají dokola argumenty pro a proti, ale rozhodnutí nejsou schopni. Prostě proto, že každé naše rozhodování vyžaduje účast emocí, abychom se nakonec k něčemu přiklonili. Silné city mohou způsobit zmatení myšlení a žádné city jsou rovněž zničující.

Čiré emoční reakce (to není rozhodování, ale pouhá reakce na emoci, které nerozumíme) jsou ovšem neméně zničující. Především proto, že emoce, které zůstanou neprozkoumány intelektem, nás vedou do reakcí, jejichž následky jsou vesměs jiné, než bychom si přáli. Prostě jenom proto, že nejsme zvyklí uvědomit si, co se v nás děje.

Horní části stromu jsou zcela činné, i když si jich dolní část psyché nemusí být vědoma. To neznamená, že do lidského života nezasahují a moderní psychologie souhlasí s kabalistickým předpokladem totálního člověka, který zahrnuje jak vědomí tak nevědomí.

SHRNUTÍ HLAVNÍCH FUNKCÍ NEOKORTEXU (v kontextu našeho tématu)

(intelektové triády: Gevura, Tiferet, Bina a Chesed, Tiferet, Chochma)

CÍTÍM SE DNES SKVĚLE: Co to způsobilo? Co je spouštěčem toho, že se cítím skvěle?

CÍTÍM SE MIZERNĚ: Něco za tím určitě stojí. Co je spouštěčem mých mizerných nálad?

TEN BLB Z ROZPOČTU MĚ ŠTVE: Co mi na něm vadí? Vždyť se skoro neznáme. Co mě nutí ho nesnášet?

Naše postoje k sobě a k životu a jeho situacím stojí na skupinách zafixovaných asociací a vzpomínek, které nazýváme psychické komplexy (Jung). Psychické komplexy jsou tedy soustavou emočních hodnocení, která stojí na datech a soudech shromážděných v průběhu života (velmi často v dětství). V praxi může dojít k následující situaci: Čtyřicetiletý muž se cítí silně frustrován, kdykoli je vystaven pohledu na rudě nalíčené rty žen. Tento komplex pramení v dětství, kdy "ta paní s rudě namalovanými rty odvedla mou maminku a já ji potom strašně dlouho neviděl". Ukázalo se, že ta paní s rudě namalovanými rty byla lékařkou, která přijímala mužovu matku k hospitalizaci, a shodou nešťastných okolností tomu byl chlapec přítomen. Skutečnost, že tato lékařka zachránila chlapcově matce život, nehraje při vytváření komplexu žádnou roli.

PSYCHICKÉ KOMPLEXY FUNGUJÍ PODOBNĚ JAKO VNITŘNOSTI A SRDCE - TEDY ANIŽ BYCHOM JIM K TOMU DÁVALI SVOLENÍ. JSOU ZA HRANICÍ NEVĚDOMÍ.

Co s tím?

Vědět to a počítat s tím. Když něco takového přijde, uvědomit si to. Není totiž možné přijít na kloub kdejakému našemu komplexu a objevit jeho původ. Vždy je však dobré uvědomit si, že za podobnými našimi problémy patrně nějaký komplex stojí. A pracovat s ním. Vědomě. Naše vědomá práce ubírá komplexům sílu. A máme-li dostatečnou vytrvalost, často se nám otevře i původ našich komplexů a dostaneme tím možnost vše zpracovat.